De buurt in!

Het begint bij de buurt!

Hoe belangrijk is het dat een buurt goed functioneert? En hoe definiëren we dan het woord goed? Laten we wel wezen, een buurt is meer dan een verzameling huizen met hier en daar wat groen. Een buurt vormt de levensader voor de mensen die er wonen. Een buurt bepaalt mede of je lekker in je vel zit. Kun je met je buren overweg? Is er groen om tot rust te komen? Is er ruimte voor kinderen om te spelen? Kun je veilig over straat? Wordt er rekening met je gehouden? Blijft de vraag: “wat is nu goed?” Dat zal voor elke bewoner anders zijn; een gepensioneerde stelt andere eisen aan een buurt dan een student. De woonbehoefte is mede afhankelijk van de levensfase waarin iemand zit. Wat wel voor iedereen geldt: plezierig wonen komt je gezondheid ten goede.

Vergroten woonplezier
Een gemeente kan voorwaarden scheppen voor een zo groot mogelijk woongenot. Voor een gemeente is het van belang om een buurt zo in te richten dat dit zorgt voor zo groot mogelijk woonplezier. Elke buurt heeft zijn eigen dynamiek. Het is dus zaak te onderzoeken waar buurtbewoners behoefte aan hebben.

Daarvoor is het van belang om informatie te verzamelen over hoe buurtbewoners de sociale betrokkenheid, voorzieningen en inrichting van de openbare ruimte in de buurt(en) ervaren. De uitkomsten hiervan kunnen worden omgezet in adviezen per buurt waar op in te zetten bij het opstellen van beleid.

Dus wat is goed en wil je behouden en waar is een impuls nodig door bijv. bouwprojecten, inrichting openbare ruimte, voorzieningen, inzet welzijnsorganisaties.

 

Buurtbeleid op maat
Een gemeente kan inspelen op de verschillende buurtbehoeftes. Hoe dan? Een vereiste is dat alle buurten in kaart zijn gebracht; gezinssamenstelling, woonbehoeftes, leeftijd, voorzieningen. Na een inventarisatie per buurt, kan jaarlijks een screening met een korte vragenlijst plaatsvinden. Jaarlijks kan een ander onderwerp aan de orde komen. Als de basisgegevens bekend zijn, kan een verdiepingsslag worden gemaakt. Het bijhouden van buurtgegevens heeft verschillende voordelen voor een gemeente. Bij het uitvoeren van groot onderhoud kan een gemeente snel inspelen op de buurtbehoefte. Budgetten voor voorzieningen en welzijn kunnen heel gericht worden ingezet omdat bekend is wat er leeft. Bovendien bevordert het, het samenwerken van verschillende disciplines binnen een gemeenten. Een vereiste om in 2022 aan de omgevingswet te voldoen.

 

We ask YOU ondersteunt
We ask YOU helpt bij het formulieren van de juiste vragen bij het ophalen van gerichte informatie uit buurten. Wij enquêteren op maat: digitaal, op papier en persoonlijk.

De verzamelde gegevens uit de enquête worden weergegeven in een rapportage in staaf- en cirkeldiagrammen met bijbehorende percentages. Verschillen tussen wijk en buurten kunnen hierin meegenomen worden. De resultaten zijn al dan niet gecombineerd met bestaande data; bruikbaar voor het opstellen van beleid (ruimtelijke ordening, sociaal) en als basis voor planologie/stedenbouw.

Meer weten?
Bel Eeske: 0592 – 24 13 13