Hoe het zit met omgevingswet en participatie

Ruimtelijke ordening en participatie

Met de komst van de omgevingswet is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor participatie met de omgeving rond het initiatief waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De mate en de vorm van participatie wordt in eerste instantie door de gemeente bepaald. In de Omgevingswet is in tegenstelling tot de huidige wetgeving bepaald dat participatie een indienvereiste is. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning is de initiatiefnemer straks verplicht om aan te geven of participatie heeft plaatsgevonden en zo ja hoe participatie heeft plaatsgevonden en wat daarvan de resultaten zijn.

Buro Hollema heeft het participatie-onderdeel We ask YOU. We hebben al vele jaren ervaring met burgerparticipatie bij de inrichting van de leefomgeving. We kunnen dus goed inschatten of en zo ja welke vorm van participatie van toepassing is op uw project. Graag gaan we op basis van onze ervaring met u als initiatiefnemer in gesprek. En na participatie schuiven we graag aan de door de gemeente georganiseerde Omgevingstafel.
Als participatie van toepassing is op uw project bepalen we eerst de kaders waarop participatie gaat plaatsvinden. Omwonenden laten meepraten over zaken waarop zij geen invloed hebben, heeft geen zin en leidt zeer waarschijnlijk tot irritatie en frustratie. Ook is het van belang dat de vorm van participatie aan het begin van het proces bekend is. Mogen omwonenden meekijken, -denken, -praten of -beslissen (co-creatie)?

Nadat deze afspraken zijn vastgelegd start de daadwerkelijk participatie. Wat vinden omwonenden van het initiatief, is er draagvlak en/of zijn er bezwaren? We gaan samen het gesprek aan met de omgeving.
Overigens is het doel van participatie niet om iedereen mee te krijgen. Het doel is om voldoende draagvlak te krijgen. Principiële bezwaarmakers kunnen bezwaren kenbaar maken bij de gemeente en eventueel de rechtbank. Als er geen of onvolledige participatie heeft plaats gevonden is de kans op bezwaar en beroep groter. Belangrijk dus om participatie voorafgaand aan het indienen van de omgevingsvergunning serieus te nemen.

Meer informatie?

Actueel

Recente projecten, actualiteiten en ervaringen