Ruimtelijke ordening

Ontwikkeling in de fysieke leefomgeving

Wij adviseren en begeleiden ruimtelijke projecten waarbij afgeweken wordt van het geldende bestemmingsplan:

  • Juridische advisering inclusief analyse omgevingsaspecten
  • Het opstellen van principeverzoeken waarmee de gemeente gevraagd wordt om een uitspraak over de haalbaarheid van het initiatief te doen
  • Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen behorende bij een omgevingsvergunning waarmee afgeweken wordt van het geldende bestemmingsplan
  • Het opstellen van een bestemmingsplan
  • Het begeleiden van en adviseren over de ruimtelijke procedure tot aan verlening van de vergunning / vaststelling bestemmingsplan
  • Opstellen van landschappelijke inpassingsplannen (landschapsarchitectuur), participatietrajecten (participatie), het uitvoeren en begeleiden van onderzoeken in het werkveld en omgevingsmanagement (projectmanagement)

Juridische advisering

Wij gaan na of er een omgevingsvergunning nodig is voor een initiatief. Als uw initiatief omgevingsgunningsplichtig is, adviseren wij u over de vereiste procedure (ruimtelijke ordening en milieu) en de onderzoeken die bij de aanvraag aangeleverd moeten worden. 

Principeverzoek

Wanneer een aanvraag wordt ingediend bij een gemeente is het prettig om vantevoren te weten of de gemeente mee wil werken. Het indienen van een principeverzoek zorgt ervoor dat er in het beginstadium contact met de gemeente is. Ook kan er al besproken worden of en zo ja hoe er met de omgeving gecommuniceerd dient te worden (participatie).

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan

Als een initiatief niet omgevingsvergunningsvrij is en het ook niet past in het geldende bestemmingsplan, moet er een omgevingsvergunning bij de gemeente worden aangevraagd. In een ruimtelijke onderbouwing wordt het initiatief toegelicht en wordt aangeven hoe het initiatief voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Wij toetsen het initiatief aan relevant beleid en aan omgevingsaspecten zoals archeologie, bodem, cultuurhistorie, water, externe veiligheid, geluid en natuur. Als een onderzoek verplicht is, kunnen wij deze uitvoeren en/of begeleiden deze. Actueel is de vormvrije m.e.r.-beoordeling en het stikstofonderzoek (aeriusberekening). Beide kunnen wij uitvoeren.

Bestemmingsplan

Voor sommige projecten kan beter een herziening van het bestemmingsplan worden aangevraagd. Vaak gaat dit in overleg met de gemeente. Het opstellen van een bestemmingsplan kunnen wij begeleiden. Ook kunnen wij zelf een nieuw bestemmingsplan opstellen.

Begeleiden en advisering ruimtelijke procedures
(projectmanagement)

Door onze ruime werkervaring  zowel in de particuliere markt als bij de overheid kunnen wij wensen van een initiatiefnemer goed vertalen richting de overheid (de vergunningverlener). De procedure kunnen wij begeleiden en adviseren over nog uit te voeren procedurestappen.

Meer weten over hoe u orde in de ruimte kunt krijgen?