Landschapsarchitectuur

Landschappelijke inpassing

Vanuit een ‘global’ gedachte en ontwerpen voor de lange termijn, is het belangrijk een duidelijke identiteit te creëren waarbij de zorg voor onze leefomgeving (aarde en gezondheid) een evident uitgangspunt is. Grote lijnen moeten kloppen maar de menselijke maat, de details, zijn zeker zo belangrijk.

Onze aandacht richt zich dan ook op de specifieke kenmerken van de locatie: de geologie, de geschiedenis, de mensen, de cultuur, etc. De basis wordt gevormd door de aanwezige landschappelijke onderlegger en een grondige analyse van de uitgangspunten en opdracht. Door opdrachtgevers, bewoners, belanghebbenden en deskundigen vanaf het begin in het creatieve proces te betrekken, wordt er een integraal plan gerealiseerd met de grootste toekomst kansen. Zo ontstaat een uniek product dat recht doet aan de locatie en opdracht en ruimte vrijspeelt voor onderscheidende vormgeving waarin de gebruiker zich welkom en gebonden voelt met de plek.

Schetsontwerp

Om eigenaarschap te realiseren is het belangrijk bewoners en belanghebbende vroegtijdig in het planproces te betrekken zodat zij ideeën en kansen kunnen aandragen en ze het project na realisatie omarmen. Dit bevordert de waardering en het gebruik. Ook dragen bewoners als kenners van het gebied waardevolle informatie aan ten behoeve van het ontwerpproces.

Eén van de eerste stappen in dit proces is het opstellen van een schetsontwerp. Deze is opgesteld op basis van een eerste verwerking van het programma van eisen aangevuld met wensen en ideeën die zijn opgehaald tijdens een eerste inventarisatie. Niets ligt nog vast. Het schetsontwerp is niet meer dan een tekening ter communicatie met de participanten. Verder kan een schetsontwerp dienen voor het maken van berekeningen, zodat de financiële consequenties van ideeën inzichtelijk zijn en er op geanticipeerd kan worden.

Digitale of handmatige tekeningen met referentiebeelden zorgen voor een eenduidig beeld zodat een ieder de juiste weergave voor ogen heeft. 

Visualisatie

Ten behoeve van de communicatie werken we met verschillende technieken. Naast de traditionele handgetekende schetsen, werken we met de nieuwste 3d tekenprogramma’s om een zo een optimaal mogelijke verbeelding van de plannen te realiseren.

We maken plattegronden, aanzichten en collages tot en met drie dimensionale filmbeelden waarbij het mogelijk is door het plan te bewegen. Deze beelden zijn tevens geschikt om op een website te plaatsen zodat belangstellenden in een later stadium, na bijvoorbeeld een voorlichtingsavond, terug kunnen kijken.

Een ontwerpproces verloopt van grof naar fijn en heeft vrijwel altijd een gefaseerde opbouw.

Wij kunnen ondersteunen van begin tot eind, of een deelproces voor u uit handen nemen.

Meer weten?